Експертиза слідів рук

Експертиза слідів рук

Експертиза слідів рук

Дактилоскопічна або експертиза слідів рук
Основні об’єкти – об’єкти, які безпосередньо пов’язані з подією злочину та визнаються у порядку України речовими доказами:

• предмети або їх частини з гаданою наявністю слідів рук;
• предмети або їх частини з виявленими слідами рук, які не вилучені з поверхні;
• предмети або їх частини з виявленими слідами рук, які вилучені з поверхні;
• темні та світлі дактилоскопічні плівки, липкі стрічки з перекопійованими слідами рук;
• зліпки, отримані з об’ємних слідів рук або зі слідів рук, попередньо виявлених дактилоскопічними порошками;
• фото-, відеозображення або репродукції слідів рук;

Зразки для проведення порівняльного дослідження, співставні з основними об’єктами експертиз:

• об’єкти, ідентичні об’єктам-слідоносіям; об’єкти, на яких раніше знаходилися сліди рук;
• відбитки рук осіб, які можуть залишити сліди рук не у зв’язку із вчиненням злочину;
• відбитки рук підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів;
• відбитки рук невпізнаних трупів;
• відбитки рук осіб, які укривають або не можуть повідомити свої біографічні дані;
• об’ємні відбитки рук або зліпки з них;
• сліди рук безвісти зниклих (або їх дактилокарти, якщо вони дактилоскопіювалися до зникнення).

Відбитки підозрюваних або обвинувачених у вчиненні злочинів; невпізнаних трупів; осіб, які укривають свої біографічні дані; сліди рук безвісти зниклих можуть виступати в якості основних об’єктів експертизи.

Етапи (стадії) судової дактилоскопічної експертизи:

1. Попереднє дослідження.
2. Роздільне дослідження.
3. Експертний експеримент.
4. Порівнювальне дослідження.
5. Оцінка результатів дослідження та формулювання висновків.
6. Оформлення експертного дослідження.
5. Порядок проведення попереднього дослідження.

Завдання етапу: з’ясування мети дослідження; оцінка представлених у розпорядження експерта матеріалів з точки зору достовірності та достатності для вирішення поставлених питань; формування загальної уяви про досліджувані об’єкти, їх властивості та ознаки; розроблення експертних версій; планування експертного дослідження.

Попереднє дослідження починається з моменту ознайомлення з постановою (ухвалою) про призначення експертизи.

При наданні на дослідження об’єктів-слідоносіїв з метою запобігання природних змін слідів рук, які на них знаходяться (можуть знаходитися), попереднє дослідження повинно проводитися у найкоротші терміни з переходом до наступного етапу, у ході якого вони виявляються та фіксуються.

Для виконання завдань попереднього дослідження експерт:

• ознайомлюється з наданими матеріалами (постановою або ухвалою про призначення експертизи, кримінальною справою тощо), звертаючи увагу на ті обставини справи, які безпосередньо відносяться до умов утворення та наступного зберігання слідів (об’єктів-слідоносіїв), які підлягають дослідженню, при цьому встановлює:

— час вчинення злочину та вилучення слідів (час проведення огляду місця події);
— локалізацію сліду (об’єкта-слідоносія) на місці події (місце їх розташування по відношенню до речової обстановки);
— в яких умовах утворені сліди, якими діями людини сліди утворені;
— методи та засоби, застосовані для виявлення, фіксації та вилучення слідів;
— інформацію про наявність, характер та межі можливих змін об’єктів експертизи (слідів чи об’єктів-слідоносіїв), які могли виникнути у період між виявленням на місці події та початком експертного дослідження;
— встановлює можливу давнину утворення слідів у разі надання предметів-слідоносіїв та необхідності виявлення латентних слідів рук;
— час дактилоскопіювання осіб, дактилокарти яких надані в якості порівнюваних об’єктів;
— проміжок часу між можливим утворенням слідів та отриманням відбитків (відтисків);
— цілісність упакування, його відповідність опису в постанові (ухвалі) про призначення експертизи, стан упакування: чи зберігає упакування можливість несанкціонованого доступу до об’єктів дослідження чи ні, забезпечує упакування схоронність (цілість) слідів, у тому числі на об’єктах-слідоносіях чи ні;

• проводить фотозйомку упакування;

• розкриває упаковку та встановлює наявність об’єктів дослідження (досліджуваних та порівнювальних), їх відповідність опису в постанові (ухвалі) про призначення експертизи;

• вивчає стан об’єктів дослідження: їх достовірність та цілісність, відсутність змін, спричинених транспортуванням тощо, при цьому дослідження починається з тих об’єктів, що ідентифікуються (тобто основних об’єктів у випадку проведення ідентифікаційних експертиз);

• фотографує сліди (об’єкти-слідоносії) за правилами оглядової, вузлової та детальної фотозйомки;

• встановлює достатність та якість порівнювальних об’єктів дослідження (зразків); при необхідності порушує клопотання перед особою, що призначила експертизу, про надання додаткових матеріалів;

• вивчає порівнювальні об’єкти (зразки) на предмет оформлення їх відповідно до вимог процесуального законодавства;

• встановлює порівнянність об’єктів дослідження (основних та порівнювальних об’єктів);

• розробляє експертні версії та складає план подальшого експертного дослідження, визначаючи при цьому необхідний комплекс методів дослідження і послідовність їх застосування, враховуючи інформацію, отриману під час вивчення матеріалів справи;

• при необхідності застосування методів, які видозмінюють вже виявлені сліди (у разі необхідності підсилення їх контрасту тими чи іншими методами), об’єкти-слідоносії, порушує клопотання перед особою, що призначила експертизу, про їх застосування, якщо це не визначено в постанові (ухвалі) про призначення експертизи; порушує клопотання і у разі необхідності надання додаткових матеріалів;

• у певних випадках інформує слідчого про неможливість проведення експертизи.

 Роздільне дослідження

Завдання етапу: всебічне і повне вивчення властивостей та ознак досліджуваних об’єктів.

Формування проміжних висновків про придатність основних об’єктів для ідентифікації, зразків для проведення порівнювального дослідження, встановлення властивостей особи, часових зв’язків утворення слідів з подією злочину.

На стадії роздільного дослідження експерт:

• виявляє латентні сліди рук на об’єктах-слідоносіях, застосовуючи методи від неруйнуючих до руйнуючих з урахуванням типу поверхні об’єкту-слідоносія, часу утворення слідів рук; при застосуванні фізико-хімічних методів перевіряє якість речовин, які входять до їх складу, у тому числі шляхом їх застосування для виявлення слідів рук на експериментальних об’єктах, аналогічних досліджуваним;

• у разі необхідності підсилює контраст вже виявлених слідів рук (наданих на дослідження);

• фотографує виявлені сліди рук за правилами вузлової та детальної фотозйомки;

• роздільно досліджує кожен слід, визначаючи окремі елементи механізму слідоутворення (вид речовини сліду; у ході якої слідоутворюючої сили та на якій слідосприймаючій поверхні утворені сліди; чим вони залишені: папілярними лініями (позитивні сліди), міжпапілярними борозенками (негативні сліди) чи і тими й другими (комплексні позитивно-негативні сліди) одномоментно; сліди утворені нашаруванням чи відшаруванням слідоутворюючої речовини тощо); локалізацію (якою ділянкою долонної поверхні руки утворений слід); загальні (тип та вид папілярних узорів, щільність їх розташування на одиницю виміру тощо) та окремі ознаки будови узорів та папілярних ліній (еджеоскопія, пороскопія), їх особливості; характеристики та властивості особи, що залишила сліди; часові зв’язки утворення слідів з подією злочину;

• встановлює стійкість відображення ознак, їх індивідуальність та частоту зустрічальності;

• при проведенні первинної експертизи іншим експертом, переконується у правильності її висновків;

• у разі:

— невиявлення слідів рук; відсутності ознак папілярних узорів та ліній у виявлених слідах; нечіткого відображення слідів, відображення виявлених слідів у вигляді мазків, поодиноких папілярних ліній без окремих ознак формулює висновок про відсутність слідів та (або) наявність слідів, непридатних для ідентифікації;

— виявлення достовірних загальних та окремих ознак будови папілярного узору, папілярних ліній, що відобразилися у сліді, аналізує їх якісно-кількісні характеристики та взаєморозташування, встановлює на підставі проведеного аналізу наявність комплексу ознак, його достатність для висновку про придатність сліду для ідентифікації; при наявності такого комплексу формує зазначений висновок;

— виявлення в слідах обмеженої кількості достовірних загальних та окремих ознак, наявності тільки або більшості виявлених ознак, що мають велику частоту зустрічальності, формулює висновок про придатність слідів для виключення осіб, які могли їх залишити;

— виявлення в слідах поганої якості обмеженої кількості достовірних загальних та окремих ознак; наявності тільки або більшості виявлених ознак, що мають велику частоту зустрічальності; наявності ознак, що за поганої якості сліду можуть бути віднесені до категорії сумнівних та (або) випадкових формулює висновок про придатність слідів для виключення осіб, які могли залишити сліди, та вирішення питання про придатність сліду для ідентифікації під час проведення порівнювального дослідження з конкретними відбитками (відтисками);

— встановлення характеристик і властивостей особи, що залишила сліди, формує про це висновки;

• для встановлення можливої тотожності між собою порівнює сліди, придатні для ідентифікації; сліди, придатні для виключення осіб, які могли їх залишити; сліди придатні для виключення осіб, які могли їх залишити, з вирішенням питання про їх придатність для ідентифікації під час проведення порівнювального дослідження з конкретними відбитками (відтисками); при цьому формулює висновок те, що сліди залишені однією й тією ж особою або навпаки; залишені (могли бути залишені) однією особою;

• при наданні порівняльного матеріалу (при проведенні ідентифікаційних експертиз) досліджує його на предмет придатності для проведення порівнювального дослідження; встановлює відповідність розташування відбитків за контрольними відтисками з визначенням загальних та окремих ознак відбитків (відтисків), які можуть бути використані в подальшому дослідженні для відшукування інших ознак;

• у разі:

— чіткого та повного відображення відбитків (відтисків) пальців (долоней) рук формулює висновки про придатність наданого матеріалу для проведення порівнювального дослідження;

— нечіткого та (або) часткового відображення відбитків (відтисків) пальців (долоней), які виключають можливість вирішення питання по суті, порушує клопотання про надання порівнювального матеріалу або формулює висновок про неможливість надання відповідей щодо ідентифікації (виключення тотожності) слідів за наданим порівнювальним матеріалом.

Експертний експеримент.

Завдання: встановлення механізму слідоутворення, виявлення часових зв’язків утворення слідів з подією злочину, отримання зразків для порівнювального дослідження.

У ході експертного експерименту експерт:

• вживає заходів із запобігання руйнування об’єктів дослідження;

• проводить експерименти до отримання бажаних результатів, але не менше 3 х разів.

На стадії експертного експерименту експерт:

• моделює, за результатами чого відтворює певні умови, максимально наближені до тих, у яких відбувалося утворення досліджуваних слідів рук;

• перевіряє експертні версії, що виникли на попередніх етапах дослідження, отримує дані, необхідні для вирішення поставлених питань;

• ілюструє хід (у разі необхідності) та результати проведеного експерименту;

• проводить оцінку результатів експерименту з точки зору індивідуальності та стійкості відображення виявлених ознак досліджуваних слідів рук, причин, які викликали викривлення відображень у слідах, можливі межі таких викривлень, встановлення часових зв’язків утворення слідів з подією злочину та формує висновки з цих питань.

Порівнювальне дослідження.

Завдання: встановлення ознак подібності (тотожності) та (або) розбіжності (відмінності) досліджуваних об’єктів.

Під час проведення порівнювального дослідження експерт:

• порівнює досліджувані об’єкти з наданими зразками від порівняння загальних ознак: до порівняння окремих ознак будови папілярного узору та папілярних ліній; у випадку встановлення факту залишення слідів однією особою на стадії порівняльного дослідження порівняння проводиться за одним найбільш інформативним слідом;
• здійснює порівняння із застосуванням способів візуального зіставлення, оптичних накладення та суміщення;
• встановлює ознаки, що співпадають та різняться, оцінює їх якісно-кількісні характеристики, у тому числі із застосуванням ймовірно-статистичних методів;
• оцінює розбіжності з точки зору механізму слідоутворення;
• визначає ступінь викривлення, видової зміни деталей узорів та папілярних ліній;
• враховує три важливі умови:
— порівняння повинно бути повним;
— співпадання повинні бути достовірними, а не сумнівними;
— порівняння повинно бути двостороннім.
• формує проміжний висновок про наявність чи відсутність подібності (тотожності) та (або) розбіжності (відмінності);
• ілюструє результати порівнювального дослідження.

Оцінка результатів проведеного дослідження і формулювання висновків.

Завдання: комплексна оцінка результатів проведеного експертного дослідження, наукове обґрунтування походження встановлених ознак, формулювання висновків.

При здійсненні оцінки проведеного порівняльного дослідження та формулюванні висновків експерт:

• визначає достатність ознак, що збігаються, оцінюючи їх якісно-кількісні характеристики (у тому числі, з урахуванням застосування ймовірно-статистичних (математичних) методів), стійкість відображення з точки зору утворення індивідуального комплексу;

• визначає ознаки, що різняться, з точки зору їх суттєвості та впливу на наявність індивідуального комплексу ознак, що збігаються, у тому числі випадкових, видозмінених, викривлених у результати різного механізму слідоутворення тощо, або їх достатності для встановлення відсутності тотожності;

• встановлює та оцінює причини неможливості вирішення поставлених питань по суті;

• формує категоричний позитивний висновок у разі встановлення індивідуального комплексу достовірних співпадаючих ознак при порівнянні відбитків (відтисків) зі слідами, придатними для виключення особи, з визначенням їх придатності для ідентифікації при проведенні порівняльного дослідження з конкретними відбитками (відтисками), а також слідами, придатними для ідентифікації; при цьому повинні бути відсутні непояснені розбіжності;

• формує категоричний негативний висновок у разі встановлення при порівнянні слідів, придатних для виключення особи, з визначенням їх придатності для ідентифікації при проведенні порівняльного дослідження з конкретними відбитками (відтисками), а також слідів, придатних для ідентифікації при:

— наявності загальних достовірних ознак, що різняться;
— наявності загальних ознак, що співпадають, та окремих ознак, що різняться, навіть за однієї встановленої достовірної окремої ознаки;
— наявності загальних та окремих ознак, що різняться;
• формує ймовірні висновки:

— щодо тотожності (про можливість залишення слідів конкретною особою) при наявності загальних та окремих ознак (папілярних узорів, папілярних ліній), що збігаються, але комплекс яких не може бути визнаний індивідуальним;
— щодо визначення окремих властивостей особи (статі, віку, професії тощо);

• формує висновок про неможливість вирішення питань у разі:
— непорівнянності ознак, виявлених в основних об’єктах та у зразках;
— недостатності ознак, які відобразилися;
— неможливості проведення порівнювального дослідження за причини відсутності зразків, а також їх якості;
— відсутність в експерта криміналістичних техніки або засобів, необхідних для вирішення питання;
— відсутність методики експертного дослідження або не володіння нею експертом;
виходу питань за межі компетенції експерта;
— ненадання експерту за окремим письмовим клопотанням додатково зразків, необхідних для вирішення питань.

Оформлення експертного дослідження.
Завдання: оформлення проведеного експертного дослідження висновком експерта.

При складанні висновку дактилоскопічної експертизи за результатами проведеного дослідження експерт:

• у вступній частині зазначає:
— найменування експертного підрозділу, в якому проводилася судова дактилоскопічна експертиза; його юридична адреса, телефон секретаріату (канцелярії); найменування документа (висновок експерта), його номер, місце та дата складання;
— посада експерта, який проводив дослідження, освіта, наявність у нього наукового ступеню, вченого звання, прізвище, ім’я та по батькові, кваліфікація судового експерта (експертна спеціальність), свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи;
— підстави для проведення дослідження: коли і ким (посада, прізвище, ініціали особи та (або) найменування органу) винесені постанова або ухвала про призначення експертизи;
— про попередження експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експертизи, проведеної у рамках кримінального процесу, а у випадку проведення експертизи в адміністративному та цивільному провадженні – також і за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків, з посиланням на відповідні статті Кримінального кодексу України;
— обставини справи, які мають безпосереднє відношення до проведення експертизи з обов’язковим зазначенням джерела їх отримання;
— перелік основних об’єктів дослідження (їх коротке найменування та основні характеристики); у разі надання зразків для проведення порівнювального дослідження наводиться їх перелік;
— відомості про надані матеріали справи (у тому числі вид (назва) матеріалів (документів) та кількість аркушів);
— питання, поставлені на вирішення експертного дослідження (дослівно у формулюванні постанови, ухвали, відношення, звернення, заяви тощо);
— відомості про процесуальні підстави та осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, процесуальний статус);
— у випадку проведення повторної експертизи – відомості про попередні експертизи; прізвища, ініціали експертів, найменування експертних установ чи місця роботи експертів, номери та дати висновків, зміст повторно поставлених питань; висновки попередніх експертних досліджень з цих питань, а також мотиви призначення повторної експертизи, які зазначені в постанові (ухвалі) про її призначення; у разі, якщо такі мотиви в постанові (ухвалі) не вказані, про це робиться відповідний запис;
— дату направлення клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, уточнення експертного завдання та зміст цього клопотання; дату надходження додаткових матеріалів або відомостей про наслідки розгляду клопотання;
— перелік довідково-нормативних матеріалів, інших інформаційних джерел, що використовувалися при проведенні експертизи, оформлений за бібліографічними правилами;
• у дослідницькій частині зазначає:
— спосіб доставки та вид упакування досліджуваних об’єктів із зазначенням відомостей про те, чи впливав спосіб упакування на їх збереженість;
— відповідність наданих на дослідження об’єктів їх переліку в постанові (ухвалі) про призначення експертизи;
— характеристики основних об’єктів (їх ознаки та властивості);
— у разі проведення додаткової експертизи вказує висновки попередньої експертизи;
— методи, засоби та технічні прийоми, які використовувалися для вивчення об’єктів, явищ, процесів (в тому числі при ілюстрації);
— мету, умови і кількість застосованих матеріалів, приладів, використаних при проведенні експертних експериментів, їх результати, способи фіксації отриманих результатів; виготовлення ілюстративного матеріалу; опис результатів застосування інструментальних методів дослідження та проведення експертних експериментів може обмежуватися викладенням кінцевих результатів; у зазначених випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних експериментів мають зберігатися в наглядових експертних провадженнях і на вимогу осіб, які мають право знайомитися з матеріалами експертного дослідження, надаватися їм для вивчення;
— характеристику основних ознак і властивостей основних об’єктів, зразків експертизи; наявність аномальних особливостей будови кистей людини, яка залишила слід, папілярного узору, наявності інших вагомих ідентифікаційних ознак,
— хід порівнювального дослідження: відзначаються збіг і розбіжність істотних загальних й окремих ознак; якщо встановлено ознаки, що збігаються, та ознаки, що різняться, експерт описує їх, пояснюючи причини утворення та значення таких ознак для формування висновку; якщо наявні тільки істотні ознаки, що збігаються, чи ознаки, що різняться, то експерт відзначає тільки їх; спочатку описують загальні ознаки, що збігаються, або ознаки, що різняться, а потім – окремі; експерт має право провести дослідження з питань, поставлених на вирішення експертного дослідження, у порядку, обумовленому логічною послідовністю проведення експертного дослідження;
— узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, які є підставою для формулювання (синтезу) висновків – відповідей на поставлені питання;
— факти, які мають значення для справи, і з приводу яких йому не були поставлені питання,
— посилання на ілюстрації, додатки і необхідні пояснення до них;
— при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжності з висновками попередніх експертиз, якщо такі були;
— відомості про кількість об’єктів, використаних для проведення дослідження, кількість об’єктів, що повертаються ініціаторові, упакування об’єктів (характер, розміри упаковки, спосіб запобігання несанкціонованому доступу до об’єктів дослідження, зміст написів, кількість та належність підписів, відтисків печаток, їх розташування на упаковці, подальша доля упаковки, в якій об’єкти надійшли на дослідження), подальший рух об’єктів дослідження.
• у висновках зазначає:

— відповіді в тій послідовності, в якій наведені питання у вступній частині висновку експерта (спеціаліста); формулювання відповідей повинні бути короткими, але зрозумілими, повними, конкретними, такими, які б не допускали двозначних тлумачень; на кожне з поставлених питань має бути дана відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити.

— при формулюванні висновків недопустимо застосовувати будь-які позначення, які для зручності використовувалися при описі об’єктів, явищ, подій у ході дослідження:

• до висновку експерта додає ілюстративний матеріал (ілюстративні зображення, виконані за допомогою фотографічної техніки, у тому числі з розміткою ознак, схеми, креслення тощо), який повинен наочно висвітлювати процес експертного дослідження та його результати; ілюстративний матеріал може розміщуватися в тексті висновку або додаватися до висновку експерта;

• в ілюстративному матеріалі експерт обов’язково відображає:
— упакування об’єктів дослідження (можливі порушення упаковки);
— надані об’єкти дослідження: основні та зразки (при цьому за правилами детальної зйомки фотографуються всі сліди рук (папілярних ліній), надані на дослідження, незважаючи на висновки, які зроблені по відношенню до них: придатні для ідентифікації; не придатні для ідентифікації; придатні для виключення осіб, які могли їх залишити; придатні для виключення осіб, які їх могли залишити з вирішенням питання про їх придатність для ідентифікації під час проведення дослідження з конкретними відбитками (відтисками); встановлені конкретні властивості (ознаки) об’єктів, зміна їх стану;
— на знімках об’єктів-слідоносіїв та зразках виділяються, відповідно місця знаходження слідів, відбитки у дактилокартах, які співпали зі слідами;
— на зображеннях в слідах, відбитках (відтисках) рук папілярні лінії повинні бути темними, міжпапілярні борозенки – світлими; зображення слідів рук повинні бути прямими по відношенню до відбитків (відтисків) у дактилокартах;
— зображення слідів та відбитків (відтисків), якими ілюструються висновки, повинні бути одномасштабними;
— зображення слідів повинні мати їх межі;
— ознаки об’єктів дослідження, що збігаються або різняться, з розміткою; при нанесенні на зображення розмітки нижче розміщують аналогічні зображення, але без розмітки (контрольні зображення); розмітка здійснюється по колу за годинниковою стрілкою, починаючи з нижнього лівого кута зображення до правого нижнього кута, ознак, що збігаються, однойменними цифрами, барвником червоного кольору; ознак, що різняться – барвником синього кольору, діагностичних ознак – барвником зеленого кольору; з лівого боку розміщують ілюстрації об’єкта, що ідентифікується, з правого – порівнювального об’єкта;
— кожна ілюстрація повинна супроводжуватися пояснювальним текстом, який містить інформацію про те, що зображено на ній.

Як що Вам потрібна експертиза слідів рук телефонуйте Нам.

Услуги детективного агентства, частного детектива в Киеве и Украине. Звоните или пишите Нам, мы всегда рады помочь!
Експертиза слідів рук

Оставить комментарий