Пошук інтернет шахраїв.

Пошук інтернет шахраїв. Сучасний світ практичнo нeмoжливo уявити бeз нoвих iнформаційних тeхнoлoгiй. Cьoгoднi вci  нaйвaжливiшi функцiї сучaсногo cуcпiльствa, тaк чи iнaкшe, пoв’язанi з кoмп’ютeрaми, кoмп’ютeрними мeрeжaми і кoмп’ютeрнoю iнфoрмацiєю.

Останнім часом в Україні значно зросла кількість Інтернет користувачів, адже підключення до глобальної мережі стало доступним та зручним.

На сьогодні використання мережі Інтернет надзвичайно спрощує нам життя, зокрема  він забезпечує цілодобовий доступ до величезної кількості інформації, швидку передачу даних, надає можливість проведення різноманітних операцій (банківських, торгових, біржових), значно спрощує процедуру переказу коштів і багато іншого.

Та разом з тим він приховує в собі серйозну небезпеку, адже це надзвичайно сприятливе середовище для розвитку нових видів шахрайства і процвітання злочинності вцілому.

Дану категорію злочинів називають по-різному: кіберзлочини, комп’ютерні злочини, злочини в сфері комп’ютерних технологій, злочини в сфері комп’ютерної інформації.

На даний час найрозповсюдженішими видами злочинів, які все частіше вчиняються інтернет-шахраями є розповсюдження комп’ютерних вірусів, шахрайства з пластиковими платіжними картками, крадіжки коштів з банківських рахунків, викрадення комп’ютерної інформації та порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем та багато іншого.

Стрімко зростає і кількість осіб, які займаються подібними махінаціями, адже встановити особу злочинця в віртуальному світі надзвичайно складно, а в окремих випадках — практично не можливо. Оскільки злочинець особисто не контактує із своєю жертвою, а здійснює свої злочинні дії шляхом телефонних розмов, SMS та інтернет листуванням, проблематичним  і відстеження його місця знаходження.

Пошук інтернет шахраїв, дана проблема викликає неабиякий інтерес серед криміналістів, як науковців так і практиків, адже її недостатня дослiджeнiсть викликає неабиякі труднощі в процесі розслідування.

Зокрема, найвагомішим елементом при розслідуванні звичайного злочину є як саме місце події та сліди, які особа залишає пересуваючись місцем події. Як ми розуміємо, це вже неабияк ускладнює процес розслідування, адже  віртуальне злочинне діяння не має проявів у матеріальному світі.

Огляд місця події як слідча дія, що започатковує весь процес розслідування, має широкі можливості стосовно діагностики особи невідомого злочинця навіть в умовах відсутності явних слідів останнього. Дослідження обстановки місця події дає можливість одержати інформацію про вид і характер злочину, спосіб, час і місце його вчинення, його жертву, предмет посягання тощо. Аналіз такої інформації дозволяє будувати слідчі версії про особу невідомого злочинця.

Характеристику особи злочинця складають всі ті дані, які можуть визначати ефективні шляхи розшуку та викриття злочинця, і пов’язані із цим, завдання розслідування. При дослідженні особи злочинця важливу роль відіграють як сліди, залишені ним при скоєнні злочину так і  інформація про соціально-психологічні риси особи, яка дає змогу звузити коло пошуку, виділити окремі категорії, групи людей і навіть конкретних осіб, які мають унікальні особливості, що є досить складним при розслідуванні віртуального злочину.

Складання психологічного портрета невідомого злочинця набуває все більшої актуальності в слідчій практиці. До притаманних рис  інтернет-шахрая при складанні психолгогічного портрета варто віднести активну життєву позицію, нестандартність мислення і поведінки, обережність, уважність.

Варто зазначити, що інтернет-шахраї наділені вмінням переконувати людей та впливати на них. Також в окремих випадках однією з важливих якостей особистості інтернет-шахрая є наявність організаторських здібностей, оскільки певні види інтернет-шахрайства є технічно складними в плані виконання, а тому у їх вчиненні можуть брати участь кілька людей.

Характерним є те, що займатись інтернет шахрахрайством може будь-яка особа, яка володіє елементарними навиками користування комп’ютерної техніки та інших електронних засобів. Це можуть як бути як аматори, тобто ті, що діють самостійно, в домашніх умовах і вільний від роботи час, так і більш високоосвічені спеціалісти, які діють у складі організованих злочинних груп.

До таких груп можуть входити працівники банківських закладів, різноманітних комерційних структур, обчислювальних центрів банківських установ, а також інші потрібні за своїми службовим станом і повноваженими особи.

Незважаючи на те що, кількість злочинів та шахрайських операцій в мережі Інтернет щодня стрімко зростає, в українській криміналістиці вивченню особи інтернет-шахрая приділено недостатньо уваги, що беззаперечно ускладнює процес розслідування цих злочинів.

З огляду на зазначене, можна зробити висновок, що на сьогодні одним з головних напрямків досліджень у галузі криміналістики є розробка наукових положень щодо особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики шахрайств, що вчиняються в мережі Інтернет.

Пошук інтернет шахраїв — 2017

Оставить комментарий