Проект ЗУ Про приватну детективну (розшукову) діяльність

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приватну детективну (розшукову) діяльність

Цей Закон визначає загальні правові засади приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини на захист своїх законних прав та інтересів.

Розділ І

Загальні положення

Стаття 1. Приватна детективна (розшукова) діяльність

Приватна детективна (розшукова) діяльність є за своєю сутністю підприємницькою діяльністю.

На суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності не розповсюджується дія законів, що закріплюють правовий статус працівників правоохоронних органів.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності не вправі здійснювати будь-які оперативно — розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів, передбачених статтею 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Стаття 2. Правова основа приватної детективної (розшукової) діяльності

Правову основу приватної детективної (розшукової) діяльності становлять Конституція України, цей Закон та інші законодавчі акти України.

Стаття 3. Принципи приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, збереження професійної таємниці, конфіденційності, взаємодії з правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають на платній договірній основі детективні послуги фізичним та юридичним особам з метою захисту їхніх законних прав та інтересів.

Розділ ІІ

види та Правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Стаття 4. Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності

Суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності цим Законом визнаються:

1) приватні детективи – громадяни України, які отримали в установленому законодавством порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю;

2) приватні детективні агентства (бюро, товариства, контори, фірми)*, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії, що отримали в установленому законодавством порядку дозвіл на реєстрацію та пройшли державну реєстрацію як юридичні особи.

Стаття 5. Приватний детектив

Приватним детективом визнається громадянин України, який досяг двадцяти одного року, має вищу юридичну чи спеціальну освіту, не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією, не має судимості та отримав у встановленому порядку свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю.

Приватний детектив не може займати будь-яку посаду в органах державної влади і місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органах.

Приватний детектив має право:

1) займатися детективною (розшуковою) діяльністю як фізична особа;

2) бути співробітником приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій;

3) мати одного або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу чи базову юридичну або спеціальну освіту, відповідають іншим вимогам, що пред’являються до приватного детектива, та заключили контракт із приватним детективом стосовно обсягу та умов роботи (заробітна плата помічника приватного детектива не може бути нижчою від встановленого державою мінімального розміру заробітної плати);

4) користуватися у своїй детективній діяльності особистими бланками та печаткою із своїм найменуванням, що виготовляються на особисте замовлення, за власний кошт, в установленому чинним законодавством порядку;

5) видавати своїм помічникам посвідчення, що виготовляються на особисте замовлення за зразком, погодженим із відповідним органом внутрішніх справ;

6) відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а в установленому чинним законодавством порядку — і в іноземних банках.

Стаття 6. Приватне детективне підприємство, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії

З метою підвищення ефективності приватної детективної (розшукової) діяльності можуть створюватися приватні детективні підприємства (бюро, товариства, контори, фірми), об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії, для яких приватна детективна (розшукова) діяльність є основним видом діяльності.

Право на використання у назві юридичної особи слів «детективне агентство», «детективне бюро», «детективне товариство», «детективна контора», «детективна фірма», «детективне підприємство» належить виключно детективним підприємствам, що зареєстровані й здійснюють свою діяльність відповідно до цього Закону.

Державна реєстрація приватного детективного підприємства як юридичної особи здійснюється після отримання його засновниками дозволу органу внутрішніх справ на проведення такої державної реєстрації.

Приватні детективні підприємства, їх об’єднання та філії відкривають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у встановленому чинним законодавством порядку — і в іноземних банках, мають печатку і штамп зі своїм найменуванням.

Розділ ІІІ

Видача свідоцтв про право на заняття приватною

детективною (розшуковою) діяльністю та дозволів на реєстрацію приватних детективних підприємств, об’єднань приватних детективних підприємств та їх філій

Стаття 7. Видача свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та дозволів на реєстрацію приватних детективних підприємств, їх об’єднань та філій

Видача свідоцтв на право заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та дозволів на реєстрацію приватних детективних підприємств, їх об’єднань та філій здійснюється відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

Стаття 8. Документи, що подаються громадянами України для отримання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Громадянин України, який звертається за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, зобов’язаний особисто подати до відповідного органу внутрішніх справ :

1) заяву про видачу свідоцтва;

2) анкету;

3) дві фотокартки;

4) копію паспорта громадянина України та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;

5) медичну довідку про те, що він не перебуває на обліку в органах охорони здоров’я у зв’язку з психічним захворюванням, алкоголізмом чи наркоманією;

6) довідку про відсутність судимості;

7) документи, що підтверджують наявність вищої юридичної чи спеціальної освіти або проходження спеціальної підготовки для заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю чи стаж роботи в оперативних або слідчих підрозділах не менше трьох років;

8) відомості щодо потреби в спеціальних засобах та намірів їх застосування.

Забороняється вимагати будь-які інші документи, не передбачені цим Законом.

Стаття 9. Видача заявникам свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю видається безстроково протягом одного місяця з дня подачі документів для отримання такого свідоцтва. Одночасно зі свідоцтвом заявнику видається посвідчення приватного детектива, зразок якого затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Стаття 10. Обмеження у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю не видається:

1) особам, які не є громадянами України або не досягли двадцяти одного року ;

2) особам, які зазначені у частині другій статті 5 цього Закону;

3) громадянам, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість;

4) громадянам, які судом визнані недієздатними або обмежено дієздатними;

5) громадянам, яким у встановленому законом порядку забороняється займатися підприємницькою діяльністю;

6) особам, яким у порядку, встановленому законодавством України, було анульовано свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня анулювання свідоцтва не минуло трьох років;

7) громадянам, яким пред’явлено обвинувачення в скоєнні злочину, – до вирішення в установленому законом порядку питання щодо їх винності чи невинності;

8) колишнім працівникам правоохоронних органів, які здійснювали контроль за приватною детективною (розшуковою) діяльністю, якщо з дня їх звільнення не пройшов один рік.

Стаття 11. Документи, що подаються для отримання дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій

Для отримання дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій засновники (засновник) подають до відповідного органу внутрішніх справ нотаріально засвідчені копії свідоцтв про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю засновників (засновника).

Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Орган, який видав свідоцтво про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, анулює його у випадках:

1) засудження приватного детектива за вчинення злочину – після набрання вироком законної сили;

2) обмеження судом дієздатності або визнання приватного детектива недієздатним;

3) грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України, що регулюють приватну детективну (розшукову) діяльність, якщо це встановлено вироком суду, що набрав законної сили.

Анулювання свідоцтва є підставою для припинення особистої приватної детективної (розшукової) діяльності, а також діяльності приватного детективного підприємства, але за умови, якщо серед його учасників немає інших приватних детективів. Припинення діяльності детективного підприємства не означає припинення діяльності юридичної особи, яка може продовжувати здійснення іншої діяльності, не пов’язаної з детективною (розшуковою), виключивши з назви слова «детективне агентство», «детективне бюро», «детективне товариство», «детективна контора», «детективна фірма», «детективне підприємство».

Стаття 13. Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю, дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства чи об’єднання приватних детективних підприємств, їх філій та про анулювання свідоцтва

Оскарження рішень про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю чи дозволу на реєстрацію приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій, а також рішень про анулювання свідоцтва здійснюється в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, № 35-36,№37, ст.446).

Розділ ІV

Діяльність приватних детективів, приватних детективних підприємств, їх об’єднань та філій

Стаття 14. Види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватна детективна (розшукова) діяльність здійснюється задля пошуку, збирання та фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей та тварин, встановлення фактів та з’ясування різних обставин за замовленням клієнтів.

Для досягнення цієї мети суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності надають приватні детективні послуги із застосуванням засобів та методів, що не заборонені чинним законодавством України.

Дозволяється надання наступних видів приватних детективних послуг:

1) збирання відомостей по цивільних справах на договірній основі з учасниками процесу;

2) вивчення ринку, пошук і збір із відкритих джерел інформації з метою підготовки ділових переговорів, з’ясування фінансової, майнової та комерційної спроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів (юридичних і фізичних осіб);

3) з’ясування обставин неправомірного використання в підприємницькій діяльності фірмових знаків та найменувань, недобросовісної конкуренції, а також розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю;

4) з’ясування біографічних та інших даних, що характеризують особу, стосовно окремих громадян ( з їх письмової згоди) при укладенні ними трудових та інших договорів, виявлення їхніх ділових зв’язків, у тому числі в регіонах і за кордоном;

5) пошук осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин і обставин зникнення, можливостей і умов їх повернення, розшук осіб, які втратили родинні та дружні зв’язки;

6) розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, тварин;

7) пошук, збирання та фіксація відомостей в кримінальних справах на договірній основі з учасниками процесу. Протягом доби з моменту укладення договору з клієнтом на збір таких відомостей приватний розшукувач зобов’язаний письмово повідомити про це особу, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або суд, у провадженні яких знаходиться кримінальна справа;

8) реалізація заходів по відтворенню втраченої (зниклої) інформації з питань законних прав та інтересів замовників;

9) пошук і збір даних , які можуть бути приводом або підставою для звернення до правоохоронних органів або до суду;

10) виявлення фактів незаконного (несанкціонованого) збирання з метою використання відомостей, що становлять комерційну таємницю замовника, а також фактів незаконного (несанкціонованого) збирання стосовно фізичних осіб конфіденційної інформації;

11) пошук і виявлення фактів незаконного використання прав інтелектуальної власності, що належать замовнику;

12) пошук боржників та осіб, які ухиляються від виконання своїх договірних обов’язків; вирішення в порядку , встановленому законодавством України, питань щодо повернення боргів та виконання договірних обов’язків.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності можуть надавати й інші детективні послуги, якщо вони не суперечать вимогам чинного законодавства України.

Стаття 15. Повноваження суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватні детективи, приватні детективні підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філії при здійсненні своєї професійної діяльності мають право відшукувати, отримувати та накопичувати потрібну інформацію всіма не забороненими законом методами, в тому числі:

1) на підставі усних або письмових запитів до підприємств, установ, організацій, громадян та за їх згодою отримувати необхідну інформацію;

2) відповідно до Закону України «Про інформацію» ознайомлюватися на підприємствах, в установах, організаціях, у інших юридичних осіб з необхідною для виконання завдання замовника інформацією, матеріалами та документами (за винятком тих, таємниця яких охороняється законом);

3) проводити зовнішній огляд споруд, приміщень, інших об’єктів, доступ до яких не обмежений;

4) проводити зовнішній огляд закритих для вільного доступу споруд, приміщень, інших об’єктів за згодою їх власників або законних користувачів;

5) виключно за письмовою чи усною згодою власників відвідувати їхні жилі й інші приміщення та проводити їх огляд для отримання потрібної для виконання завдання інформації і матеріалів;

6) проводити огляд або вивчення матеріалів, предметів, документів за згодою їх власників або законних користувачів;

7) отримувати на договірній основі письмові висновки та усні консультації фахівців та експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

8) здійснювати зовнішнє спостереження на відкритій місцевості, в громадських місцях та на транспорті;

9) здійснювати кіно — і фотозйомку, відео — та аудіо запис, а також застосовувати інші технічні засоби, які не спричиняють шкоду життю та здоров’ю громадян, навколишньому середовищу, у службових та інших приміщеннях, за письмовою чи усною згодою власників , користувачів цих приміщень або уповноважених ними осіб.

Під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності не допускається порушення законних прав і свобод фізичних або юридичних осіб.

Стаття 16. Обмеження у здійсненні приватної детективної (розшукової) діяльності

Приватним детективам, їх помічникам, іншим співробітникам приватних детективних підприємств, об’єднань приватних детективних підприємств та їх філій при здійсненні детективної (розшукової) діяльності забороняється:

1) приховувати від правоохоронних органів факти скоєних злочинів чи злочинів, які готуються , що стали відомими в процесі проведення приватної детективної (розшукової) діяльності;

2) видавати себе за суб’єктів оперативно-розшукової діяльності;

3) збирати відомості , що пов’язані з особистим життям, з політичними та релігійними переконанням окремих осіб;

4) передавати своє свідоцтво або посвідчення для використання іншим особам.

Результати приватної детективної (розшукової) діяльності, що становлять державну чи іншу таємницю, яка охороняється законом, не підлягають передачі і розголошенню, крім випадків розголошення інформації про незаконні дії, що мають ознаки злочину.

Порушення суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності встановлених Конституцією України прав і свобод людини тягне за собою відповідальність, що передбачена законами України.

Стаття 17. Співробітництво та взаємодія суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами

Приватні детективи, приватні детективні підприємства, їх об’єднання та філії, які під час здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності отримали інформацію про факти скоєного злочину або про підготовку до скоєння злочину, зобов’язані невідкладно (якщо цьому не заважають обставини непереборної сили) повідомити про це відповідний правоохоронний орган та передати йому матеріали, що підтверджують дану інформацію.

Суб’єкти приватної детективної (розшукової) діяльності мають право надавати правоохоронним органам допомогу в забезпеченні правопорядку та інші не заборонені законодавством України послуги, у тому числі на договірній основі.

За письмовими запитами суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності органи Міністерства внутрішніх справ України можуть надавати їм на договірній основі відомості, що містяться в адресних бюро, паспортних підрозділах, облікових підрозділах Державної автомобільної інспекції, а також в облікових підрозділах обліку осіб, які мають судимість або притягалися до кримінальної відповідальності, якщо ці дані затребуються з дотриманням чинного законодавства.

Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють приватним детективам, приватним детективним підприємствам, об’єднанням приватних детективних підприємств та їх філіям у їхній діяльності.

Органи державної влади та місцевого самоврядування не мають права втручатися у професійну приватну детективну (розшукову) діяльність.

Стаття 18. Замовники суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності

Замовниками послуг приватного детектива, приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних (розшукової) підприємств та їх філій можуть бути фізичні та юридичні особи України, а також іноземні громадяни.

Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності може надавати своїм замовникам послуги, що передбачені статтею 14 цього Закону, після укладення між ним і його замовником відповідної письмової угоди (договору).

Зазначена угода (договір) разом із актом приймання-передачі виконаних робіт, а також документів щодо оплати виконаних робіт і сплати відповідних податків зберігається в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової)діяльності протягом трьох років, після чого знищується.

Одержані за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності матеріальні носії інформації з відомостями, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, якщо вони не містять інформації про вчинення злочинних дій, зберіганню не підлягають і повинні бути негайно знищені. Інші матеріальні носії інформації зберігаються в архіві суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності і знищуються в порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.

Суб’єкт приватної детективної (розшукової) діяльності не має права приймати замовлення на надання послуг з приватної детективної (розшукової) діяльності і укладати відповідну угоду із замовником послуг у разі, якщо:

1) суб’єктом приватної детективної (розшукової) діяльності надавались аналогічні послуги особам, інтереси яких суперечать інтересам замовника;

2) до розшукового дослідження причетна посадова особа, з якою приватний детектив (співробітник приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств чи їх філій) перебуває у родинних стосунках.

Стаття 19. Професійна таємниця результатів приватної детективної (розшукової) діяльності

Інформація з питань, з яких здійснювалося приватне детективне дослідження, та відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, а також інша інформація, яка отримана суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності під час здійснення ними своїх професійних обов’язків, становлять професійну таємницю суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.

Приватним детективам, засновникам і співробітникам приватних детективних підприємств, їхніх об’єднань та філій забороняється розголошувати і використовувати у своїх власних інтересах або інтересах третіх осіб відомості, що складають професійну таємницю суб’єкта приватної детективної (розшукової) діяльності.

Використання зазначеними особами безпосередньо або через інших осіб відомостей, отриманих за результатами приватної детективної (розшукової) діяльності, з метою шантажу суб’єктів детективних досліджень чи замовників таких досліджень тягне відповідальність, передбачену законами України.

Стаття 20. Підготовка приватних детективів

Для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність, можуть укладатися відповідні угоди з державними та недержавними закладами освіти та створюватися недержавні навчальні заклади, відповідні курси професійної підготовки, що мають статус юридичних осіб.

Розробка програм навчання та ліцензування створених навчальних закладів, передбачених частиною першою цієї статті , здійснюються в порядку, встановленому нормативними актами Міністерства освіти і науки України, погодженими з Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством фінансів України.

Розділ V

Придбання , зберігання і застосування

спеціальних засобів при здійсненні

приватної детективної (розшукової) діяльності

Стаття 21. Отримання дозволу на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів

Громадянину України, який відповідно до статті 8 цього Закону звернувся до органу внутрішніх справ за свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю і подав відповідно до пункту 8 частини першої статті 8 цього Закону відомості щодо потреби в спеціальних засобах, разом із свідоцтвом про право на заняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю та посвідченням приватного детектива видається цим органом внутрішніх справ дозвіл на придбання, зберігання і застосування наступних спеціальних засобів активної оборони:

1) пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;

2) електрошокових пристроїв;

3) балончиків та інших спецзасобів з препаратами сльозоточивої та дратівної дії.

Придбання цих спеціальних засобів приватний детектив здійснює за власний кошт і реєструє їх у відповідному органі внутрішніх справ у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 22. Умови застосування спеціальних засобів

Здійснюючи приватну детективну (розшукову) діяльність, приватний детектив має право застосовувати спеціальні засоби лише у випадках та в порядку, що передбачені цим Законом.

При застосуванні спеціальних засобів приватний детектив зобов’язаний:

1) попередити про наміри їх застосування, надавши при цьому достатньо часу для виконання своїх вимог, за виключенням тих випадків, коли зволікання в застосуванні спеціальних засобів створює безпосередньо небезпеку його життю чи здоров’ю або може потягти за собою інші тяжкі наслідки;

2) прагнути, в залежності від характеру та ступеню небезпеки правопорушення та осіб, які його скоїли, а також сили їх спротиву, аби будь-яка шкода , заподіяна при усуненні небезпеки, була мінімальною;

3) забезпечити особам, які отримали тілесні ушкодження, долікарняну допомогу і негайно повідомити про цей випадок органи охорони здоров’я та внутрішніх справ.

Приватні детективи, які мають дозвіл на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів, зобов’язані проходити періодичну перевірку на придатність до дій в умовах, пов’язаних із застосуванням спеціальних засобів. Така перевірка здійснюється в порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

Застосування приватним детективом спеціальних засобів з перевищенням своїх повноважень, перевищенням меж необхідної оборони чи меж крайньої необхідності тягне за собою відповідальність, що встановлена законом.

Стаття 23. Застосування спеціальних засобів

У частині застосування спеціальних засобів на приватну детективну (розшукову) діяльність розповсюджуються Закон України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, № 4, ст. 21) та Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1991р. № 49 «Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку».

Приватні детективи мають право застосовувати спеціальні засоби для відбиття нападу, що безпосередньо загрожує їхньому життю чи здоров’ю.

Застосування спеціальних засобів забороняється:

1) до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що реально загрожує життю чи здоров’ю приватного детектива, або збройного нападу;

2) у приміщеннях і на земельних ділянках, що закріплені за представництвами іноземних держав;

3) у приміщеннях або виробництвах , пов’язаних з виготовленням вибухових чи легкозаймистих речовин, у дитячих та лікувальних закладах.

Розділ VІ

Гарантії приватної детективної (розшукової) діяльності

Стаття 24. Соціальний і правовий захист громадян, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Професійні права, честь і гідність громадян, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю, охороняються законами України. Забороняється втручатися у діяльність приватного детектива, його помічника, засновника та інших співробітників приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій, а також у діяльність закладів освіти з підготовки кадрів для приватної детективної (розшукової) діяльності та їх співробітників, вимагати від них відомості, що складають професійну таємницю приватної детективної (розшукової) діяльності.

Приватна детективна (розшукова) та освітня діяльність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, зараховується у загальний трудовий стаж та стаж для призначення допомоги по державному соціальному страхуванню за умов сплати відповідних внесків до Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Громадяни, які займаються приватною детективною (розшуковою) діяльністю і працюють за наймом, підлягають обов’язковому страхуванню за рахунок коштів приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій на випадок загибелі, отримання каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я у зв’язку з виконанням детективних (розшукових) дій.

Розділ VІІ

Контроль та нагляд за приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Стаття 25. Контроль за приватною детективною (розшуковою) діяльністю

Приватна детективна (розшукова) діяльність підлягає загальному контролю у порядку, визначеному законодавством України для підприємницької діяльності.

Стаття 26. Нагляд за додержанням законності в приватній детективній (розшуковій) діяльності

Нагляд за додержанням законності в приватній детективній (розшуковій) діяльності здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.

Розділ VІІІ

Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Частину шосту статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» доповнити другим абзацом такого змісту:

« У разі державної реєстрації приватного детективного підприємства, об’єднання приватних детективних підприємств та їх філій, крім документів, що передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається дозвіл відповідного органу Міністерства внутрішніх справ України на проведення державної реєстрації приватного детективного підприємства (об’єднання, філії). За відсутності такого дозволу юридична особа не може використовувати у своїй назві слова «детективне агентство», «детективне бюро», «детективне товариство», «детективна фірма», «детективне підприємство».

3. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк після набрання чинності цим Законом:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради

України


* Далі також — «приватне детективне підприємство», «детективне підприємство».

Оставить комментарий